Sjon Brands
exhibitions / tentoonstellingen
Sjon Brandsairshipsbirdsreadymades'Groceries'Divertimentiexpositionsinfo  
pop-up
 
Petra Jacobs
Martin Peulen
Sjon Brands
 
open call
 
 
 
 
pop-up
Pop-up-kunstmanifestatie / Pop-up Art Manifestation | Wilhelminapark Tilburg | Zondag / Sunday 9 oktober 2022
pop-up
Sjon Brands | Petra Jacobs | Martin Peulen
   Een filmpje uit dankbaarheid voor deze prachtige dag. Een weldadig herfstzonnetje, een luisterrijk park en opgetogen bezoekers, bijeengebracht door kunst in de openbare ruimte. Onze eerste ‘Pop-Up Kunstmanifestatie’ in Tilburg met werk van Petra Jacobs en mij, gelardeerd met performances van Martin Peulen. Met dank aan Dorith van der Lee, Petra Jacobs en Huub, Martin Peulen, Martijn de Boer, de honderden bezoekers en anderen die deze geslaagde ontmoeting mogelijk maakten. Sjon Brands
 
  A movie of gratitude for this beautiful day. A pleasant autumn sun, a magnificent park and delighted visitors, brought together by art in the public space. Our first 'Pop-Up Art Manifestation' in Tilburg with work by Petra Jacobs and me, interspersed with performances by Martin Peulen. Thanks to Dorith van der Lee, Petra Jacobs and Huub, Martin Peulen, Martijn de Boer, the hundreds of visitors and others who made this successful meeting possible. Sjon Brands
www.sjonbrands.nl | www.petrajacobs.com | www.martinpeulen.nl
   Nog een filmpje uit dankbaarheid, nu aan alle bezoekers van onze eerste ‘Pop-Up Kunstmanifestatie’ in Tilburg. Toevallig namen we deze mevrouw op, die vol verwondering staat te kijken naar mijn door de wind aangedreven mobile. Dit is prachtig om te zien, hiervoor doen wij het! Op een gegeven moment moet zij wegduiken voor een door een aanstormend balletje dat rakelings langs haar scheert. Dus nogmaals dank aan alle bezoekers die deze geslaagde ontmoeting mogelijk maakten. Sjon Brands
 
  Another video out of gratitude, now to all visitors of our first 'Pop-Up Art Manifestation' in Tilburg. Coincidentally, we picked up this lady, who is staring in amazement at my wind-powered mobile. This is beautiful to see, this is why we do it! At one point she has to duck from an oncoming ball that skims past her. So thanks again to all visitors who made this successful meeting possible. Sjon Brands
Pop-up-kunstmanifestatie / Pop-up Art Manifestation | Wilhelminapark Tilburg | Zondag / Sunday 9 oktober 2022
   Vrijplaatsen voor kunst?    Free spaces for art?
   De stad wordt in hoog tempo volgebouwd. Veel leegstaande fabrieken, kloosters en overige incourante panden zijn òf gesloopt òf omgebouwd tot wooncomplexen en tot andere, vaak commerciële, bestemmingen. De vrijplaatsen voor de kunsten zijn vrijwel verdwenen. Kortom, op een paar musea na en een enkele galerie, is er nog maar bitter weinig overgebleven. En dat terwijl deze stad bruist van creatieve energie. Dus?   The city is being built up at a rapid pace. Many empty factories, monasteries and other obsolete buildings have either been demolished or converted into residential complexes and other, often commercial, uses. The free spaces for the arts have virtually disappeared. In short, apart from a few museums and a single gallery, very little has survived. And that while this city is buzzing with creative energy. So?
   Pop-up-kunstmanifestatie    Pop-up Art Manifestation
   Dus dachten wij, Petra Jacobs en Sjon Brands, in plaats van af te wachten tot er ergens een ruimte vrij komt, waarom nemen we niet een stukje van de publieke ruimte in? De kunsten horen daar thuis, volgens ons, wij maken ons werk om dat aan anderen te laten zien. Vandaar deze kleine pop-up-kunstmanifestatie. In de morgen opbouwen, ’s middags vertonen en in de avond weer afbreken. U bent van harte welkom.    So we, Petra Jacobs and Sjon Brands, thought instead of waiting for a space to become available somewhere, why not take a piece of public space? The arts belong there, in our opinion, we make our work to show that to others. Hence this little pop-up art manifestation. Build up in the morning, show in the afternoon and break down again in the evening. You're welcome.
   Sjon Brands en Petra Jacobs    Sjon Brands and Petra Jacobs
   Sjon laat zijn nieuwste windmobile zien en Petra bouwt haar installatie met jassen op. In ons aller prachtige Wilhelminapark, ergens op een mooie zondagmiddag in oktober. Wij zijn nogal afhankelijk van het weer, dus laten we u pas kort tevoren de precieze datum weten. Het wordt zondagmiddag 9 oktober 2022. Wij hopen dat u dit initiatief weet te waarderen en even langs komt. Graag. Tot dan.    Sjon shows his latest windmobile and Petra builds up her installation with jackets. In our very beautiful Wilhelmina Park, somewhere on a beautiful Sunday afternoon in October. We are quite dependent on the weather, so we will only let you know the exact date shortly in advance. It will be Sunday afternoon, October 9th, 2022. We hope you appreciate this initiative and stop by. Gladly. Until then.
pop-up
 
 
 
 
 

 

 

 
 
  [home] > [tentoonstellingen/exhibitions] > [Pop-up-art-manifestation] > [00]

© Sjon Branðs [woensdag 1 maart 2023 | Wednesday, March 1st, 2023]